Povlastice za strane investitore

Povlastice za strane investitore

Na državnom nivou

U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH stranim investitorima se garantuje:

 • Isti tretman stranih i domaćih ulagača
 • Mogućnost otvaranja računa kod bilo koje poslovne banke
 • Mogućnost slobodnog zapošljavanja stranih državljana ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju
 • Zaštita od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije i mjera s jednakim učinkom
 • Imaju ista vlasnička prava nad nekretninama kao bh. pravni subjekti
 • Imaju pravo vršiti transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobit koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini

Carinske povlastice

 • Strana ulaganja su izuzeta od plaćanja carina i carinskih obveza, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću.

Slobodne zone

Slobodne zone u BiH dio su carinskog teritorija Bosne i Hercegovine koje imaju status pravnog lica. U skladu sa Zakonom o slobodnim zonama BiH osnivač slobodne zone može biti jedna ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih osoba koje su registrovane u BiH. Korisnici slobodne zone ne plaćaju PDV i uvozna davanja na opremu koja će se koristiti za proizvodnju. Ulaganja u slobodne zone, transfer dobiti i prijenos ulaganja su slobodni.

Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na osnovu priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe, koja se izvozi iz slobodne zone, preći najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.

Federacija BiH

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit FBiH strani ulagači uživaju sljedeće pogodnosti:

 • Poreznom obvezniku koji izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti više od 50% ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 30% iznosa u godini investiranja.
 • Poreznom obvezniku koji u periodu od pet uzastopnih godina izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 20 miliona KM, s tim da u prvoj godini investira 4 miliona KM, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 50% iznosa u godinama investiranja.
 • Porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to: trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

Republika Srpska

Zakonom o porezu na dobit u RS uvedeni su sljedeći poreski podsticaji u vidu smanjenja poreske stope za vrijednost ulaganja u:

 • ulaganje u opremu, postrojenja koja firmi služe za obavljanje proizvodne aktivnosti;
 • ulaganje u nepokretnosti, koja se koristi za proizvodnju i procesne aktivnosti firme.

Smanjenje za iznos plaćenog poreza na dohodak i obaveznih doprinosa:

 • za zapošljavanje najmanje 30 novih radnika tokom kalendarske godine na neodređeno vrijeme (radnika koji su na evidenciji RS Zavoda za zapošljavanje).

Brčko distrikt

Zakonom o podsticajima za privredni razvoj u Brčko Distriktu osigurano je sljedeće:

 • Oslobađanje od komunalne naknade za istaknuti naziv firme
 • Naknada sudskih taksi za registraciju poslovnog subjekta i upis promjena u registar za novoosnovana poduzeća i poduzetnike
 • Naknada troškova priključenja na napajanje vode i kanalizacijsku mrežu
 • Naknada plaćenih taksi neophodnih za dobijanje lokacije, građevinske dozvole i odobrenja za upotrebu objekta
 • Naknada troškova u iznosu razlike u cijeni električne energije i vode koju plaćaju preduzeća i cijene koju plaćaju domaćinstva
 • Naknada uplaćenih doprinosa za zapošljavanje u ukupnom iznosu za novozaposlene osobe
 • Naknada za plaće za porodiljski dopust u iznosu od 100%
 • Podsticanje poslodavca u iznosu od 50% od ukupnih obaveza za zdravstveno osiguranje novozaposlenih radnika

Naknada novčanog iznosa u visini novih investicija uloženih u nabavku osnovnih sredstava koja se unose u popis osnovnih sredstava, a do visine utvrđenog i uplaćenog poreza na dobit ili dohodak za godinu u kojoj je izvršena kupovina osnovnih sredstava, s tim da se razlika između iznosa poreza na dobit ili dohodak i izvršene nabavke ne može se prenositi u narednu godinu.

Exit mobile version