Odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine

U svrhu odricanja od državljanstva BiH radi sticanja državljanstva SR Njemačke, potrebno je donijeti u Konzulat sljedeće dokumente od br. 01 do br. 07:

Dokumenti koji se pribavljaju u Bosni i Hercegovini:

01. Važeći pasoš BiH (ili druge države ako podnosilac nema pasoš BiH) i ovjerenu kopiju pasoša BiH (stranice na kojoj je fotografija, a ovjera se vrši u Konzulatu). Ukoliko podnosilac zahtjeva nema pasoš BiH potrebno je da pribavi uvjerenje da ne posjeduje važeći pasoš BiH, ne starije od 6 mjeseci, koje izdaje MUP u mjestu prebivališta u BiH.

02. Važeća lična karta BiH – ukoliko je podnosilac zahtjeva posjeduje, odnosno uvjerenje o neposjedovanju važeće lične karte, ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja, koje se izdaje u MUP-u u mjestu prebivališta. Ako je lična karta istekla potrebno je uvjerenje o neposjedovanju važeće lične karte.

03. Uvjerenje o državljanstvu BiHkoje nije starije od šest mjeseci od datuma izdavanja.

04. Izvod iz matične knjige rođenih (IMKR) iz BiH sa upisanim JMB (ako ima hologramsku zaštitu važi neograničeno).

05. Izvod iz matične knjige vjenčanih (IMKV) iz BiH.

Dokumenti koji se pribavljaju kod njemačkih nadležnih organa

06. Original važeće garancije prijema u državljanstvo SR Njemačke (Einbürgerungszusicherung), ovjeren apostille pečatom nadležnog Regierung i njen prevod na jedan od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini ovjeren od strane ovlašćenog sudskog tumača. Sadržaj teksta na apostille pečatu takođe treba da bude preveden, a zatim prevod garancije o prijemu u državljanstvo SR Njemačke, tj. pečat prevodioca, treba da bude ovjeren apostille pečatom u Landsgericht-u. Nije potreban prevod sadržaja teksta na apostille pečatu na prevodu garancije.

07Original potvrda o boravku u SR Njemačkoj (Erweiterte Meldebescheinigung), ne starija od 6 mjeseci, ovjerena apostille pečatom nadležnog Regierung-a i njen prevod na jedan od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini ovjeren od strane ovlašćenog sudskog tumača. Sadržaj teksta na apostille pečatu takođe treba da bude preveden a zatim prevod potvrde o boravku, tj. pečat prevodioca, treba da bude ovjeren apostille pečatom u nadležnom Landsgericht-u. Nije potreban prevod sadržaja teksta na apostille pečatu na prevodu potvrde o boravku. Potvrda treba da bude odštampana sa potpisom i pečatom.

APOSTILLE PEČATOM SE OVJERAVA ORIGINAL ISPRAVE, A NE KOPIJA

Svi drugi dokumenti izdati u Njemačkoj (ovjere,uvjerenja, potvrde, izvodi), ukoliko se prilažu uz zahtjev za odricanje državljanstva BiH, treba da budu snabdjeveni apostille pečatom i prevedeni na jedan od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini od strane ovlašćenog sudskog tumača na isti način kao pod tačkom 06. i 07.

Korak po korak: 1. apostille ovjera originala, 2. prevođenje sadržaja isprave i sadržaja apostille pečata 3. apostille ovjera pečata prevodioca

Nakon pribavljanja svih gore potrebnih dokumenata te ovjere onih za koje je to navedeno, iste je potrebno dodatno iskopirati u dva (2) primjerka (bez ovjere) i u formi duplikata priložiti uz originalnu dokumentaciju.

Sljedeće radnje vrše se u Konzulatu

10. Konzularna taksa iznosi 660 € (250 € za izjavu i 410 € za rješenje). Uplata konzularne takse vrši se EC karticom u Generalnom konzulatu BiH u Frankfurtu (gotovinske uplate kao i bilo koji drugi načini plaćanja nisu mogući osim EC kartice).

11. Izjava o odricanju državljanstva BiH (daje se prilikom podnošenje zahtjeva)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podaci o imenu i prezimenu podnosioca zahtjeva treba da budu identični u svim dokumentima koji se dostavljaju. Ukoliko se državljanstva odriče maloljetno lice potrebno je da se državljanstva BiH odrekao ili da se odriče zajedno sa maloljetnim licem jedan od roditelja. Izjavu u ime maloljetnog lica daje roditelj koji se odriče državljanstva, a drugi roditelj daje saglasnost. Maloljetna lica moraju doći u konzulat s tim što lica starija od 14 godina potpisuju saglasnost. Ukoliko je jedan od roditelja djeteta strani državljanin potrebno je uvjerenje o državljanstvu propisno ovjereno. Uvjerenja o državljanstvu država koje BiH nije priznala se ne prihvataju.

Prisustvo roditelja koji je strani državljanin nije potrebno.

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu

O nama

Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu je nadležan za pokrajine Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen i Bremen. Kontaktirajte nas za više informacija.

Radno vrijeme

Kontakt

Adresa

Copyright 2022 - Generalni Konzulat Bosne i Hercegovine - Frankfurt am Main